Tillfälligt nedstängd
Hakunge

Id: 103290

Typ: Herrgård
Plats: Össeby-Garn (AB), Vallentuna, Stockholms län, Sverige

Notiser: 6

Tidigaste: 1662-12-16
Senaste: 1698
Berörda personer: 6
Beskrivning
Hakunge är en herrgård i Vallentuna kommun i Össeby-Garns socken. Hakunge ligger vid östra stranden av sjön Garnsviken, som genom Åkers kanal står är segelbar förbindelse med trälhavet. Gården har haft handelsträdgård. Egendomen nämns redan på 1400-talet. Under följande århundrade tillhörde den väpnaren Per Sunesson och dennes ättlingar, släkten Silfversparre. Den tillhörde under 1700-talet en gren av ätten Cronhielm, som skrev sig till gården. Senare ägdes den av släkten Silfverstolpe. Den köptes 1858 av publicisten Jonas Adolf Walldén. Han gjorde helt och hållet om det då i hög grad förfallna godset. Idag tillhör godset den adliga ätten Virgin Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hakunge HakungePostadr.: Brottby. Tel. 80 Akersberga.Areal: Total 879,53 har, därav 150 åker. Tax.v­200.000. Jordart: Hård jord på lerbotten. Djurbesättn.: 14 hästar, 2 unghästar, 55 kor, 12 ungdj., 3 tjurar, 2 svin, 8 får, 100 höns. Tjurarna äro uteslutande av röd­brokig svensk ras (S. R. B.), hästarna av ardennerras, fåren av shropshireras. Åkerarealen är täckdikad. Elektrisk kraft användes utom till belysning även till maskiner för tröskning, gröpning, brädsågning, vattenpumpning, mjölkning, uppvärmning av hönshus o. an­dra anläggningar m. m. Huvudbyggnaden, som är belägen nära sjön Garns-viken, är uppförd i sten och reveterat trä. Sitt nuv. utseende har den från en reparation år 1859, men byggnadens äldsta delar äro från början av 1500-talet. Inom densamma rymmes ett bibliotek uppgående till 4,000 band. där den franska 1700-talslitteraturen är särskilt väl representerad. Vidare finnes ett arkiv med handlingar, som belysa gårdens historia allt­ifrån 1600-talet. Av ekonomibyggnaderna märkas mejeri och magasin uppf. 1859, ladug. uppf. samtid., omb. 1908, inspektorsbyggn. uppf. 1859-60, statarebostad, stall, loge och tvättstuga uppförda 1860 och ombyggda senare, trädgårdsmästarebostad uppf. 1862, växthus 1909, hönshus 1912, pumphus 1919 o. garage 1920. Huvud­byggnaden omgives av trädgård och park. Inom parkområdet finnes ett stort gravfält, ett av de vackraste i Sverige, omfattande över hundratalet högar, ett 20-tal fyrsidiga stensättningar, flera rösen och ett par triangulära stensättningar. Enligt sägen skulle godset vara uppkallat efter någon forntida storman vid namn Hake, densamme som givit namn åt den största av gravhögarna, "Hakes hög". Men den förste kände ägaren var en viss Olaus, som omnämnes i ett köpebrev från 1392. Under 1400-talet kom Hakunge till ätten Böllja genom Nils Larsson Böllja. Bredvid honom nämnes en Joen Eriksson Ulfsax. Därefter ärvdes egendomen av den förres son, Thomas Nilsson Böllja, under vilkens tid gården sannolikt brändes av danskarna. Efter honom kom sonen Nils Thomasson Böllja, som dog omkr. 1540, varvid egendomen ärvdes av hans måg, väpnaren Måns Persson. Den ärvdes därefter av dennes son Axel Månsson, efter honom av hans son Måns Axelsson Silversparre, vars änka gifte sig med Erik Geete. Egendomen kom därefter till Carl Eric Silversparre, som sålde den till Salomon Cronhielm. Ägare voro därefter: Axel Cronhielm — 1739, Axel Fredrik Cronhielm — 1824, Fredrica Lovisa Wilhelmina Cronhielm — 1783, Eva Charlotta Oottiliana Cronhielm — 1791, Johan David Silverstolpe — 1812, Johan Saxen-berg — 1822, Abraham Saxenberg, som avsöndrade delar av etgendomen och började reparation av huvud­byggnaden — 1855, därefter Johan Adolf Wallde'n samt år 1876 John Wilhelm Elis iWallden, under vilkens tid vattenledningen från sjön anlades, — 1906, då egend. ärvdes av hans dotter Märta Elisabet Wallde'n, gift med generalmajor Hugo Ernfrid Hult. Om gårdens utseende under slutet av 1700-talet lämnas upplysning av ett "syneinstrument" från år 1787. Huvudbyggnaden hade då brutet spåntak och omfattade två våningar utom källare och vind. I nedre våningen funnos förmak, sal, tre kammare, panelad passage, garderob och förstuga, i den övre fem rum och kök. Under huset funnos fem murade källarrum. Flygelbyggnaden låg åt väster och hade bräd­formade väggar under spåntak. Åt norr lågo stall och vagnsbod sammanbyggda. Gården var planerad i "tvänne avsättningar" och inhägnades utom av dessa hus genom ett staket med portar och grindar. Nord­väst om vagnsboden låg en statarebyggnad. Vid sjön låg tvättstugan. Vidare funnos visthusbod och spann­målsbod. Den nybyggda "ladugården" utgjordes av en fyrkant bestående av fähus, redskapsskjul, stall, loge, oxhus, vagnshus, fårhus, svinhus, foderbodar m. m. I närheten låg brännvinsbränneriet med inmurad kopparpanna. Slutligen märktes badstuga, smedja och ria. Dessa uthus voro täckta dels med näver och torv, dels med halm. Till gården hörde dessutom vattenkvarn, väderkvarn och sågverk, som även användes av övriga sockenbor. I trädgården, som var "stor och vidsträckt", odlades jordfrukter och kökskryddor. Den rymde hundra­tals fruktträd och skyddades av granrishäckar mot infallande stormväder och köld. Söder om trädgården låg humlegården. Å gården funnos 4 ruddammar. Åkern medgav 28 tunnors årligt utsäde och gav i me­delmåttiga år åttonde kornet. Ängen lämnade i medeltal 170 lass hö. Skogen var ymnig och god. Äg.: Generalskan Märta Hult f. 13/2 1874, änka efter generalmajor Hugo Ernfrid Hult, död 22/9 34. Källa: Svenska Gods och Gårdar, XI, Stockholms län, 1938

Notiser

Bilder

Navigering

Hakunge Össeby-Garn (AB), Vallentuna, Stockholms län, SverigeVet du mer om Hakunge relaterat till ätten Silfversparre?